Fargo - Season 3 (Sound Post)

Name

Job Title

Sound Editor - Daily
Supervising Sound Editor - Daily
Sound Editor - Daily
Sound Editor - Daily
1st Assistant Sound Editor - Daily
Sound Editor - Daily
Sound Editor - Daily
Post Production Supervisor
Sound Editor - Daily