Fargo - Season 2 (Sound Post)

Name

Job Title

Sound Editor
Sound Editor - daily
Sound Editor
1st Assistant Sound Editor - daily
Post Production Supervisor